• Ochrona danych osobowych

 Strona główna ►Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

1. Ochrona danych osobowych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje przekazując prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania tej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na niniejszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej przeprowadzane jest przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Informacje o odpowiedzialnej placówce" niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej automatycznie lub za zgodą użytkownika. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy dane użytkownika?

Niektóre dane gromadzone pobierane są w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w określonych okolicznościach. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami w sprawie odnośnie tego tematu i innych pytań dotyczących ochrony danych osobowych.

2. Hosting

Treść naszej strony internetowej jest hostowana przez następującego oferenta:

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana przez firmę zewnętrzną. Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hostera (hosterów). Może to obejmować przede wszystkim adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane umowy, dane kontaktowe, nazwy, dostępy do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Hosting zewnętrzny jest realizowany w celu realizacji umów z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b niemieckiej ustawy RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego dostarczania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f niemieckiej ustawy RODO). Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a niem. ustawy RODO i § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device Fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Nasi dostawcy usług hostingowych będą przetwarzać dane użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań i postępować zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z następujących hostów:

Everscreen Medienagentur
Kubon & Dittmar GbR
Corunnastraße 6
58636 Iserlohn

Opracowywanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych osobowych, która zapewnia, że usługodawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z niemieckim RODO.

3. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Operatorzy tej witryny bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może podlegać lukom w bezpieczeństwie. Ochrona danych przed dostępem osób trzecich bez luk nie jest możliwa.

Wskazówka dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

WDI - Westfälische Drahtindustrie GmbH
Wilhelmstraße 7
D-59067 Hamm

Telefon: +49 (0) 2381-276-0
e-mail: draht.hamm@wdi.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub wycofa zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania jego danych osobowych (np. dotrzymanie okresów przechowywania zgodnych z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstaw prawnych przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a niemieckiej ustawy RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, o ile szczególne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 niem. ustawy RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a niem. RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji na swoim urządzeniu końcowym (np. za pośrednictwem Device-Fingerprinting), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Jeśli dane użytkownika są wymagane do realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b niemieckiego RODO. Ponadto przetwarzamy dane użytkownika, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c niemieckiej RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f niemieckiego RODO. Informacje na temat odpowiednich podstaw prawnych w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

Westfälische Drahtindustrie GmbH
Sandra Bente-Brochtrop
Wilhelmstraße 7
59067 Hamm

Telefon: 02381/276-0
e-mail: datenschutz@wdi.de

Odbiorcy danych osobowych

W ramach naszej działalności biznesowej współpracujemy z różnymi placówkami zewnętrznymi. W niektórych przypadkach konieczne jest również przekazanie danych osobowych tym organizacjom zewnętrznym. Przekazujemy dane osobowe organom zewnętrznym tylko w przypadku, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. przekazanie właściwym organom podatkowym), gdy mamy uzasadniony interes w przekazaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f niem. ustawy RODO lub gdy inna podstawa prawna zezwala na przekazanie tych danych. Korzystając z usług podmiotów przetwarzających, przekazujemy dane osobowe naszych klientów wyłącznie na podstawie ważnej umowy o przetwarzanie zlecenia. W przypadku wspólnego przetwarzania danych zawierana jest umowa o wspólnym przetwarzaniu danych.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Możesz w dowolnym momencie odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych mającego miejsce do momentu cofnięcia zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 niemieckiego RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F NIEMIECKIEGO RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z JEGO SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, PROSZĘ ZACZERPNĄĆ Z NINIEJSZEJ POLITYKI OCHRONY DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PRAWA, UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY USTALENIU, DOCHODZENIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 NIEM. USTAWY RODO).

JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH GO DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU, W TYM PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNY Z ART. 21 UST. 2 NIEMIECKIEGO RODO).

Prawo do wniesienia zażalenia do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia postanowień niemieckiej ustawy RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść zażalenie do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwyczajowego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia zażalenia pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków zaskarżenia.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje, poprawianie i usuwanie danych

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o jego danych osobowych, które zostały zapisane, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie w sprawie tego i innych pytań dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu możesz zwrócić się do nas w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli użytkownik kwestionuje prawidłowość przechowywanych przez nas jego danych osobowych, z reguły potrzebujemy trochę czasu, aby to zweryfikować. Na czas weryfikacji użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika było/jest niezgodne z prawem, użytkownik może zażądać zamiast usunięcia ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 niemieckiego RODO należy zachować równowagę między interesami użytkownika a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - nie biorąc pod uwagę ich przechowywania - mogą być one przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub jej państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://" na "https://" oraz przy symbolu kłódki w wierszu Twojej przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku prawnego w celu wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy strony internetowej wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam, których nie zażądano.

4. Gromadzenie danych na niniejszej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. „pliki cookie”. Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane na urządzeniu użytkownika tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (trwałe pliki cookie). Pliki cookie z danej sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu odwiedzin. Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (własne pliki cookie) lub od firm zewnętrznych (tzw. pliki cookie osób trzecich). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych w witrynach internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej by bez nich nie działałyby (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie wideo). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników lub w celach reklamowych.

Pliki cookie, które są wymagane do realizowania procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. dla funkcji koszyka zakupów) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności stron internetowych) (niezbędne pliki cookie), przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f niemieckiej ustawy RODO (DSGVO), chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii ponownego rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a niem. ustawy RODO i § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach TTDSG); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby uzyskiwać informacje o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach lub wykluczać je w określonych przypadkach, lub też je wkluczać je generalnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczana.

Informacje o tym, jakie pliki cookie i usługi są używane w tej stronie internetowej, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie do nas wysyła. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Referrer URL
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas zapytania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f niemieckiego RODO. Operator strony internetowej posiada uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - pliki dziennika serwera muszą zostać w tym celu zarejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie będziemy przekazywać tych danych bez zgody użytkownika.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b niemieckiego RODO, jeśli zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f niem. ustawy RODO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie.

Będziemy przechowywać dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażąda on ich usunięcia, nie cofnie zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel ich przechowywania (np. po opracowaniu jego zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie za pośrednictwem e-maila, telefonu lub faksu

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, będziemy przechowywać i przetwarzać jego zapytanie, w tym wszystkie dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie) w celu jego przetwarzania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez zgody użytkownika.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b niemieckiego RODO, jeśli zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f niem. ustawy RODO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie.

Dane przesłane do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostaną u nas do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po opracowaniu Twojej sprawy). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

5. Wtyczki i narzędzia

Czcionki Google (hosting lokalny)

Ta strona korzysta z tak zwanych Google Fonts, które są dostarczane przez Google w celu znormalizowanego przedstawiania czcionek. Google Fonts są zainstalowane lokalnie. Nie istnieje przy tym połączenie z serwerami Google.

Więcej informacji na temat czcionek Google Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

OpenStreetMap

Korzystamy z serwisu mapowego OpenStreetMap (OSM).

Integrujemy materiały map z OpenStreetMap na serwerze OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Wielka Brytania. Wielka Brytania jest uważana za bezpieczny kraj trzeci na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że Wielka Brytania ma poziom ochrony danych osobowych, który odpowiada poziomowi takich danych w Unii Europejskiej. Podczas korzystania z map OpenStreetMap nawiązywane jest połączenie z serwerami OpenStreetMap Foundation. Do OSMF może zostać przekazany między innymi adres IP użytkownika i inne informacje o jego sposobie zachowania na tej witrynie. W tym celu OpenStreetMap może przechowywać pliki cookie na Twojej przeglądarce lub korzystać z porównywalnych technologii ponownego rozpoznawania.

Korzystanie z OpenStreetMap odbywa się w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f niemieckiego RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a niem. ustawy RODO i § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device Fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

6. Usługi własne

Przetwarzanie danych aplikantów

Oferujemy możliwość zgłoszenia się do nas (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub formularza zgłoszeniowego w trybie online). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych zebranych w ramach procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i wszelkimi innymi przepisami ustawowymi oraz, że dane będą traktowane całkowicie poufniel.

Zakres i cel pobierania danych

W przypadku przesłania nam aplikacji, będziemy przetwarzać powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku zatrudnienia. Podstawą prawną zgodnie z prawem niemieckim jest § 26 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (niem. BDSG) (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne zawarcie umowy) oraz - jeśli użytkownik wyraził na to zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a niemieckiego RODO. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Dane osobowe użytkownika będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie aplikacji użytkownika.

Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, przesłane przez Ciebie dane będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (niem. BDSG) i art. 6 ust. 1 lit. b niemieckiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie zaproponować Ci oferty pracy, odrzucisz tę ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania przesłanych przez Ciebie danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f niem. ustawy RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Następnie dane zostaną usunięte, a dokumenty aplikacyjne w formie fizycznej zniszczone. Przechowywanie danych służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), dane zostaną usunięte tylko wtedy, gdy ustanie cel ich dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie może mieć również miejsce, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a niemieckiej RODO) lub jeśli ustawowe obowiązki przechowywania uniemożliwiają ich usunięcie.

Stan: Hamm, 20.11.2023 r.

Jak możemy Ci pomóc?

Oczywiście chętnie pomożemy Tobie osobiście.
Można się z nami skontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00.